Psykiskt och socialt stöd vid olyckor och kriser

Vid större olyckor och katastrofer som t ex stora trafikolyckor, mord eller stora brander, så kan din kommun ge stöd till drabbade i så kallade POSOM–grupper. Personer från exempelvis räddningstjänst, kyrka och polis tar hand om drabbade som behöver psykiskt och socialt stöd.


(Foto: iStockfoto) 

Vad gör POSOM-gruppen?

När en kris inträffar är det kommunerna som har ansvar för sina medborgare. Enligt Socialstyrelsen bör det i varje kommun finnas en grupp för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) som med kort varsel kan rycka in vid en svår händelse. 

Omhändertagandet fungerar som ett medmänskligt stöd till dig som är drabbad och kan ge allt från emotionell första hjälp, till hjälp med praktiska problem. Gruppen består ofta av personer från räddningstjänst, polis, sjukvård, socialförvaltning, skola och trossamfund. Alla med vana att möta människor i kris. 

Hur gör du för att ta kontakt?

Om du vill ha kontakt med en POSOM-grupp eller ta reda på vad som gäller just där du bor är det bästa sättet att kontakta din hemkommun. POSOM-grupperna fungerar olika beroende på hur kommunen organiserar sitt arbete. Ofta sker också ett samarbete med PKL-grupper (Psykiatrisk katastrofledning) inom landstinget.

Om du vill ha stöd efter ett tag

Om du först efter ett tag känner att du behöver hjälp kan du vända dig till din vårdcentral eller till sjukhuset om behovet är akut. POSOM-gruppens insatser i akutskedet är gratis för dig som privatperson. För sjukhusets insatser gäller landstingens priser. I många landsting är det till exempel kostnadsfritt att besöka en kurator.

Om du inte är i din hemkommun när något  inträffar

Om du är på genomresa någonstans meddelar vanligtvis POSOM-gruppen på olycksplatsen din hemkommun. Om olyckan inte berör så många och ingen POSOM-grupp sätts samman har sjukhusen ofta beredskap av en jourhavande kurator, präst/imam.  

Uppdaterad: 2015-08-18 Publicerad: 2011-02-28
Skribent: Anna Agarwal
Innehållsansvarig: Redaktionen

Mer information:

Reaktioner vid kriser

Hur du eller din kompis reagerar vid en kris är svårt att veta. Men en sak är klar: för att klara en krissituation på bästa sätt är det viktigt att utgå från kroppens behov av värme, vatten, mat, vila, hygien och mentalt lugn.

Reaktioner vid kriser
Hur förberedd är du?

I Sverige är vi vana vid värme inomhus och friskt kranvatten. Men har du någon gång reflekterat över hur din vardag skulle förändras vid ett långvarigt elavbrott?

Att förbereda sig inför en störning i viktiga samhällsfunktioner.
Tyck till Tyck till